Vold og trusler

Retningslinjer ved vold og trusler om vold i Randers Ungdomsskole

Ledelsen i Randers Ungdomsskole accepterer ikke, at ungdomsskolens medarbejdere udsættes for vold eller trusler om vold i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Bliver en medarbejder udsat for eller truet med fysisk eller psykisk vold, skal episoden straks meddeles den nærmeste ledelse, der herefter behandler sagen.

Vold

Ved vold forstås såvel fysisk som psykisk vold, der kan indebære en direkte eller indirekte trussel mod medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Der kan være tale om situationer, hvor en medarbejder direkte bliver udsat for vold eller trusler om vold, og situationer, hvor en medarbejder er vidne til en voldelig hændelse.

Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som f.eks. slag, bid, spark, kvælningsforsøg, knivstik eller voldsom hændelse i forbindelse med overfald, røveri eller lignende.

Ved psykisk vold er der tale om gentagne verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse eller lignende.

Når skaden er sket

Medarbejderen

Hvis du er udsat for vold eller trusler om vold på din arbejdsplads, kontakt da hurtigst mulig efter hændelsen din nærmeste leder. Det kan også være en god ide at inddrage en god kollega.

Bliver du udsat for vold eller trusler herom og får behov for akut krisehjælp, vil du få tilbudt psykologbistand i forbindelse med hændelsen.

Din leder kender retningslinjerne for anmeldelse af vold eller trusler om vold og vil sørge for eventuel anmeldelse af hændelsen.

Alle tilfælde af vold, eller trusler om vold, skal anmeldes som arbejdsskade af hensyn til mulighed for erstatning og dækning af udgifter.

Lederen

Som leder for en medarbejder, der har været udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med sit arbejde, har du ansvaret for:

  • at støtte og hjælpe medarbejderen samt behandle hændelsen,
  • at hændelsen bliver meddelt til ungdomsskolens ledelse, der i samråd med medarbejder og forvaltning afgør, om anmeldelse til politi skal finde sted.

Enhver overtrædelse af straffeloven anmeldes til politiet, og den pågældende medarbejder ledsages ved anmeldelse.

Ungdomsskolens ledelse sikrer i samarbejde med afdelingslederen:

  • at medarbejderen får tilbudt krisehjælp/psykologbistand, såfremt der er behov herfor.
  • at hændelsen anmeldes til Kommunernes gensidige Forsikrings selskab efter sædvanlige retningslinjer.
  • at nødvendige forholdsregler overfor voldspersonen iværksættes.
  • at personale- og sikkerhedsrepræsentant orienteres om hændelsen.
  • at der i forbindelse med en efterfølgende evaluering af hændelsesforløbet følges op på sikkerhedsforanstaltninger.
  • at der sker en afklaring af proceduren for fremtidig ekspedition af voldspersonen.

N.B.: Den voldsramte kan frigøres for arbejde resten af dagen. I tilfælde af personskade sendes medarbejderen ikke alene afsted, men ledsages af en person, tilskadekomne kender godt.

Kollegaer

Hvis en af dine kollegaer er udsat for vold eller trusler om vold, er det vigtigt, at han/hun ikke lades alene med oplevelsen/hændelsen.

Det er vigtigt, at vedkommende får mulighed for at tale ud om sine oplevelser. I den situation har du som kollega en vigtig funktion. Der kan være brug for hjælp til praktiske ting, kontakt til familien, transport eller lignende. Har du ikke selv mulighed for at hjælpe, så sørg for, at der er en anden, der gør det.

Randers Ungdomsskole forholder sig organisatorisk til udviklingen i ovenstående.

MED-udvalget arbejder, med udgangspunkt i årshjulet eller konkrete episoder, med en kontinuerlig udvikling af organisationens set up i forhold til ovenstående.