Tavshedspligt

Offentligt ansatte har tavshedspligt, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning for at varetage væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser.

For medarbejderes vedkommende vedrører tavshedspligten først og fremmest beskyttelse af enkeltpersoners personlige eller interne (herunder økonomiske) forhold.

Oplysninger om enkeltpersoners private forhold må heller ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. En undtagelse herfra er videregivelse af oplysninger til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde (det såkaldte SSP-samarbejde § 115 i Retsplejeloven.). Oplysninger må derimod ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

For tydeligheds skyld kan tavshedspligt blive tjenstligt pålagt, men pålægget skal have hjemmel i lovgivningen eller anden gyldig bestemmelse. En ansættelsesmyndighed kan f.eks. ikke ved at pålægge de ansatte tavshedspligt tilsidesatte den grundlovssikrede ytringsfrihed, f.eks. vedrørende oplysninger som er offentlig tilgængelige i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

LU modtager ofte spørgsmål om, hvorvidt en ansat har en sådan loyalitetspligt over for kommunalbestyrelse, skolebestyrelse og skoleledelse, at der heraf kan følge en begrænsning af ytringsfriheden.

Grundlovens § 77 om ytringsfrihed gælder også for kommunalt ansatte. Tavshedspligten gælder kun faktiske oplysninger af fortrolig karakter, og den kan ikke undertrykke den grundlovssikrede ret til at komme med meningstilkendegivelser eller videregive faktiske oplysninger, der ikke er fortrolige i forvaltningslovens forstand. Når du udtaler dig som medarbejder, forventes det, at det sker med respekt for de politiske og ledelsesmæssige trufne beslutninger.

Tavshedspligten er omfattet af Borgerlig straffelovs § 152.