Kursus og konference

Politik for kursus- og konferencevirksomhed i Randers Ungdomsskole

Betaling af kurser og konferencer

Ved kurser der er pålagt medarbejderen af ledelsen betales kursus- eller konferenceudgiften af udviklingsafdelingen i Randers Ungdomsskole.

Ved kurser ønsket af den enkelte medarbejder, aftales der individuelt med de respektive afdelingsledere, som indstiller til lederen af udviklingsafdelingen, som herefter bevilger/afslår.

Afdelingslederen kan – såfremt kursusønsket til stadighed fastholdes – eventuelt selv betale for kursus- eller konferenceforløbet.

Løn i forbindelse med kurser og konferencer

Ved kurser som er pålagt medarbejderen af ledelsen, og som strækker sig over en eller flere enkeltdage, følges overenskomsten.

Ved kurser som ikke er pålagt medarbejderen af ledelsen, udbetales der ikke løn.

Der kan ikke aftales anden form for godtgørelse/kompensation i forbindelse med kurser og konferencer.

Diæter og lommepenge

Gælder kun for fravær af minimum 24 timers varighed og forbundet med overnatning. Skal du have udfyldt den relevante blanket, så kontakt nærmeste leder.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse kan udbetales uden skattetræk, når betingelserne herfor er opfyldt.

Det er lønmodtagerens pligt, at levere de oplysninger der skal til, for at arbejdsgiveren kan føre den fornødne kontrol med, at betingelserne er opfyldt.

Den leder, der godkender en indberetning af kørselsgodtgørelse til udbetaling uden skattetræk, skal føre kontrol med:

  • kørslens erhvervsmæssige formål
  • dato for kørslen
  • kørslens mål (og eventuelle delmål)
  • det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
  • beregningen af befordringsgodtgørelsen – herunder de anvendte satser

På personaleportalen under ”løn – engangsydelser” findes blanketten ”kørselsgodtgørelse”. Der er mulighed for at udfylde blanketten elektronisk.

For at lederen kan udføre den ovenfor nævnte kontrol, er det vigtigt, at blanketten udfyldes præcist, ved at de præcise adresser, der køres til og fra – herunder eventuelle mellemadresser – angives, at kørslens formål er anført, og at antal kilometer er anført i den korrekte kolonne.

Kompetencegivende kursusvirksomhed

Herved forstås kurser/konferencer, der er nødvendige eller en forudsætning for at medarbejderen eller lederen kan varetage det pågældende hverv i Randers Ungdomsskole.

I forholdet medarbejderen, er kompetencegivende kurser/konferencer behovsbestemt fra områdelederne, som indstiller til beslutning i lederteamet.

Lederen af udviklingsafdelingen behandler samtlige indstillinger. Kursus- og konferencevirksomhed for øverste ledelsesniveau behandles og effektueres af ungdomsskolelederen i Randers Ungdomsskole i samarbejde med lederen af udviklingsafdelingen.

Præcedens

Eventuelle uklarheder skal behandles i lederteamet i Randers Ungdomsskole.

Andet

Politik for kursus- og konferencevirksomhed i Randers Ungdomsskole skal ses i sammenhæng med uddannelsespolitikken for Randers Ungdomsskole.