SSP og forebyggelse

SSP er et samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi.

SSP lokalt arbejder med det formål at styrke udviklingsbetingelser for børn og unge i kommunen. Herunder at forebygge problemer generelt samt at arbejde specifikt i forhold til forebyggelse af at børn og unge udvikler kriminel- og misbrugende adfærd med deraf følgende mistrivsel.

Målgrupperne for SSP’s arbejde er primært børn, unge og forældre.

SSP og Forebyggelse er rent fysisk placeret på et sekretariat på Underværket.

Har du spørgsmål til SSP og Forebyggelse, så kontakt:

SSP-konsulent
Claus Henrik Hansen
Tlf.: 4086 7408

SSP-koordinator
Gitte Elkjær Eriksen
Tlf.: 2023 9105

Randers Ungdomsskole i Randers City

Ofte, når forebyggende gadeplansarbejde igangsættes, er det som akutte indsatser mod ungeadfærd, der allerede er blevet problematisk eller problematiseret, og igangsættes med en forventning om at ”fjerne” de unge fra gaden, er denne indsats ofte præget af pædagogiske dilemmaer.

Medarbejderne der udfører denne indsats risikerer at blive kategoriseret, enten som de unges advokat eller som systemets forlængede arm. Det er derfor vigtigt, at det forebyggende arbejde udføres af ”kendte ansigter” der er vant til at agere i de unges fritidsarenaer, og kan tilrettelægge deres arbejdsopgave ud fra samme pædagogiske tilgang, som anvendes i fritidsmiljøerne hos de pædagogiske relations medarbejdere.

Styrkelsen af Randers Ungdomsskoles forebyggende gadeplansarbejde i Randers midtby skal kobles med den forebyggende indsats i Randers Ungdomsskoles lokale Fritidsmiljøer. Dermed opnås en optimal effekt og et naturligt samspil mellem den langsigtede og den akutte tryghedsskabende og forebyggende indsats - både lokalt og centralt.

Det pædagogiske relationsarbejde skal koordineres af SSP-konsulenten for Randers Kommune, og udføres i samspil med andre forebyggende og tryghedsskabende aktører. Opgaven udføres af kompetente, troværdige og trænede medarbejdere, der har erfaring med at knytte relationer til børn og unge.

Randers Ungdomsskoles relations medarbejdere, er ansat som klubassistenter og udfører deres opgaveløsning med udgangspunkt i lov om ungdomsskoler.

Lov om ungdomsskoler §1

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”.

Randers Ungdomsskoles pædagogiske relationsmedarbejdere

  • Varetager opgaver der er koordineret i samarbejde med Randers Kommunes SSP-konsulent.
  • Skal arbejde dialogskabende og tilbyde alternative aktiviteter til unge.
  • Skal arbejde ud fra og forholde sig til gældende lovgivning.
  • Skal ikke optræde som politiets forlængede arm – eller som vagter.
  • Skal for så vidt muligt undgå verbale eller fysiske konflikter med unge.

Forskellige unge – forskellige indsatser

Der er stor forskel på unges modenhed, og den måde de tilgår og forvalter deres fritid på. Derfor tilbyder Center for Fritidsmiljøer og Demokrati under Randers Ungdomsskole et bredt udvalg af aktiviteter, der tilgodeser hele aldersgruppen. Randers Ungdomsskoles Fritidsmiljøer, er et tilbud, hvor unge frivilligt kan vælge at bruge deres fritid.

I Center for Fritidsmiljøer og Demokrati oplever vi at unge, der er tilknyttet Fritidsmiljøerne, samtidig søger forskellige alternative lokationer for aktiviteter i deres fritid, f.eks. Randers midtby, den lokale sportshal, skolegården, sportspladsen, gadehjørnerne, parkeringspladsen foran ”købmanden” o.l. Derved spredes deres færden udover et geografisk stort område, hvilket ofte udfordre det pædagogiske relations arbejde.

Når unge færdes i større eller mindre grupperinger, kan de udvise adfærd der i nogen tilfælde opfattes uhensigtsmæssig og ikke i overensstemmelse med de forventninger andre har til hensynsfuld og god opførsel.

Med baggrund i ovenstående erfaringer, vil medarbejdere fra Center for Fritidsmiljøer og Demokrati i Randers Ungdomsskole være mobile og synlige i Midtbyen – og tæt på de ”ungdomsaktuelle” steder i byen. Her præsenteres de unge for tiltag og aktiviteter, der tilbydes i ungdomsskolen.

Den synlige og mobile medarbejdergruppe er sammensat af pædagogiske relations medarbejdere fra Fritidsmiljøer geografisk beliggende i hele kommunen.

Denne model og organisering øger mulighederne for at relations medarbejderne vil være kendte ”ansigter”, og derved allerede har opbygget positive relationer og forhåndskendskab til de til de unge der færdes i midtbyen.

De pædagogiske relations medarbejdere er i samarbejde med SSP-Konsulenten i Randers Kommune trænet i at skabe og varetage opsøgende og relations dannende aktiviteter med udgangspunkt i bl.a.

  • Psykologiske grundbehov.
  • Relationens betydning for positiv forandring.
  • Samtale- og spørgeteknik ud fra Sokratisk dialog, situationsanalyse og motiverende samtale.
  • Analyse med henblik på sikring af faglige kompetencer og professionel ”langtidsholdbarhed”.