Ture ud af huset

Principper og retningslinjer for studieture, overnatninger og længerevarende dagundervisningsforløb

Principper for studieture i Randers Ungdomsskole Center for undervisning og læring.

  • Studieture skal være åbne for alle unge og præsenteres på www.randersungdomsskole.dk.
  • Studieture er afslutningen på et undervisningsforløb.
  • Studieture placeres i weekender og ferier, så de ikke forstyrrer anden undervisning.
  • Der kan opkræves deltagerbetaling, som indbetales via hjemmesiden.

Centerlederen godkender aktiviteten.

Formålet med studieturen/ overnatning(er)/ undervisningsforløbet skal fremgå af holdbeskrivelsen.

Studieturen/ overnatning(er)/ undervisningsforløbet planlægges i fællesskab med de unge. Studieturen/ overnatning(er)/ undervisningsforløbet ses som en del af et hold. Der udarbejdes holdbeskrivelse for holdet. Underviserens forberedelse til turen/ overnatning(er)/ undervisningsforløbet er en del af holdet. Undervisningen kan differentieres og niveaudeles.

Transport aftales med centerlederen, som er ansvarlig for, at transport sker på en betryggende og sikker måde. Se Randers Ungdomsskoles kørselspolitik.

Der kan forekomme elevbetaling for studieture/ overnatninger/ undervisningsforløb. Efter studieture afleveres regnskab senest 14 dage efter hjemkomst.

Løn til undervisere er ikke en del af elevbetalingen. Der gives 14 arbejdstimer pr. hele påbegyndte døgn til ture. Max. 98 arbejdstimer. For ture/ overnatninger/ undervisningsforløb, der afvikles på under 1 døgn, gives der som udgangspunkt 14 arbejdstimer. Hvert forløb aftales individuelt med centerlederen.

Medarbejderne er, så vidt muligt, på kost sammen med eleverne. Er dette ikke muligt, så udbetales diæter, hvis turen løber over 24 timer. Medarbejdernes rejse- og entréudgifter dækkes af Ungdomsskolen.

På studieture ansættes som udgangspunkt én underviser pr. 12-14 elever. På ture/ overnatninger/ undervisningsforløb med overnatning skal der altid være minimum 2 undervisere. Ved flere undervisere ansættes gerne repræsentanter for begge køn. Det tilstræbes at undervisere på holdet, har deltaget i ungdomsskolens førstehjælpskursus for medarbejdere. Foregår transport i ungdomsskolebus, skal køreteknisk kursus være gennemført.

Centerlederen godkender antallet af elever, der skal til for etablering af holdet.

Har flere hold samme destination/formål, bør der etableres samarbejde mellem holdene, for at udnytte resurser og kompetencer bedst mulig.

Før studieturen/ overnatning(er)/ undervisningsforløbet orienteres forældrene (evt. gennem møder og med skriftligt materiale) om formålet, og ungdomsskolens regler for deltagelse. Der skal foreligge underskrift for deltagelse fra forældrene til studieture overnatninger og lignende længerevarende undervisningsforløb.

Alle anvisninger fra undervisere skal til enhver tid efterkommes. Tobak, ecigaretter, alkoholiske drikke og euforiserende stoffer må ikke medbringes eller indtages.

Overtrædelse af reglerne kan medføre, at hjemmet bliver bedt om at afhente eleven. Hvis dette ikke er muligt, vil hjemsendelse ske efter aftale/samtale med elevens forældre og for forældrenes regning. Enhver hjemsendelse vil ske efter en konkret vurdering, idet ungdomsskolen vil vurdere hensyn til de deltagende unges sikkerhed og tryghed, og hensyn til den praktiske gennemførelse m.v.

Ved uheld, som kræver sygehusindlæggelse, skal der altid blive en voksen hos den tilskadekomne. Ønsker eleven afbudsforsikring m.m. sker dette for egen regning.

Kommer en ung til skade på en studietur, er der kun familiens egen ulykkesforsikring, der dækker. Derfor er det vigtigt, at forældre husker at ulykkesforsikre deres børn.

Underviseren orienterer kontoret om studierejsen, så kommunens forsikring dækker evt. uheld.