FIT-forløb

FIT-forløb er for elever i 4.-10. klasse med bekymrende fravær.

Et FIT-forløb er et forebyggende tilbud til elever i 4.-10. klasse, som har bekymrende fravær. FIT står for Fremmøde, Inklusion og Trivsel.

For at kunne få et FIT-forløb skal en elev enten have haft:

 • fem sammenhængende fraværsdage
 • syv fraværsdage ud af 20 skoledage
 • 15 fraværsdage ud af 60 skoledage
 • bekymrende fravær, som ikke overskrider de ovenstående grænser.

Formålet med et FIT-forløb er at hjælpe med at få eleven inkluderet i et almindeligt skoletilbud.

Forløbet

Et FIT-forløb afdækker årsagerne til det bekymrende fravær med udgangspunkt i elevens oplevelse. FIT-teamet tilrettelægger indsatser for at minimere fraværet og højne trivslen for eleven i samarbejde med elevens skole.

FIT-forløbet varer tre måneder og afsluttes med en opgørelse over indsatser, hypoteser og de videre aftaler for eleven, elevens familie og skolen.

FIT-forløbet består af nedenstående faser, men indholdet kan variere meget alt efter elevens behov.

Den forberedende/indledende fase

Vi holder et møde med skolen, eleven, elevens familie og eventuelt en socialrådgiver.

Vi udarbejder et aftaleark med konkrete mål, som er opnåelige for eleven.

Vi laver aftaler for det videre samarbejde og planlægger opfølgninger.

Eleven og elevens familie underskriver en samtykkeerklæring, hvor de selv har krydset af, hvem vi må samarbejde med og indhente oplysninger fra.

Vi laver kort status på elevens trivsel både fysisk og psykisk.

Den relationelle fase

I den relationelle fase har vi det indledende samarbejde med eleven og elevens familie. Vi er fysisk til stede på elevens skole og har hyppig kontakt med eleven, familien og evt. også skolen, hvis det er nødvendigt.

Vi sørger for at inddrage eleven og familien via møder og hjemmebesøg, så de kan være med til at finde løsninger.

En af vores primære og allervigtigste opgaver er at opbygge en tillidsfuld relation og etablere et samarbejde på elevens præmisser.

Den undersøgende fase

Vi kortlægger elevens/familiens historie, laver evt. en test i forhold til elevens fravær og/eller faglige niveau, laver tværfagligt samarbejde og kortlægger problematikkerne bag elevens fravær.

Vi planlægger samtaler mellem skolen/lærere, familien, eleven og andre interessenter.

Den inkluderende/overdragende fase

Vi har fokus på overgangen til og indslusningen på elevens skole. Vi laver et skema og en forventningsafstemning med eleven, familien og skolen.

Vi overleverer et aftaleark, hvor vores undersøgelser og indsatser gøres op og giver anledning til hypoteser. Herefter aftaler vi de næste indsatser, som skolen og andre samarbejdspartnere kan fortsætte med.

Vi aftaler praksisindsatser, f.eks. afhentning før eller efter skole, tilstedeværelse på skolen og lignende.

Vi laver en tæt opfølgning, indtil eleven overdrages fuldt ud til et almindeligt skoletilbud igen.

Eksempler på FIT-indsatser

Da forskellige elever har forskellige behov, er det forskelligt, hvilke F.I.T.-indsatser vi laver. FIT-indsatser kan f.eks. være:

 • Afdækning af den egentlige fraværsproblematik.
 • Langsom eksponering for skole/det der er svært. Eleven øver sig i det med skole/fællesskab, og vi tager det i små bidder. Det kan f.eks. være i forhold til elever med angst. 
 • Praktisk hjælp, f.eks. at vi følger eleven til og fra skole
 • Besøg på skolen/i stamklassen
 • Kontaktbarhed. Vi er mere kontaktbare end andre instanser (f.eks. skolen). Vi kan f.eks. kontaktes tidlig morgen og sen eftermiddag/aften. Vi er meget i kontakt med elever via sms.
 • Tilstedeværelse på folkeskolen i en begrænset periode. Nogle elever finder f.eks. tryghed i, at der er en medarbejder med i noget af undervisningen. Nogle elever kan have behov for, at der i en periode sidder en medarbejder på gangen, mens de øver sig på undervisningen. Nogle elever har behov for, at vi observerer dem i undervisningssammenhænge.

Ansøgning til FIT-teamet

Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have et FIT-forløb, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole.

Du er også velkommen til at kontakte en medarbejder i FIT-teamet for at høre mere om tilbuddet.

Vær opmærksom på, at FIT-teamet ikke kan inddrages, hvis:

 • Familie- og rådgivningscentret er i gang med at udarbejde en børnefaglig undersøgelse
 • der er udarbejdet en handleplan, og der findes en igangværende indsats i forhold til eleven
 • eleven er i gang med en udredning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
 • eleven har et misbrug
 • eleven har svære symptomer på angst og depression.

I ovenstående tilfælde vil eleven typisk være i gang med pågående tiltag eller have større behandlingspåkrævende vanskeligheder. Elever med svære symptomer på angst og depression henvises til PPR.