Grundlag og formål

Grundlaget for Ungdomsskolevirksomheden i Randers Kommune er ”Lov om ungdomsskoler”.

I ”Lov om ungdomsskoler” står der i formålsparagraffen: ”Randers Ungdomsskole skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Uanset hvad vi foretager os i ungdomsskolevirksomheden, sigter vi seriøst og tager altid vores vision, mission, værdier og målsætning fremadrettet med i vores daglige overvejelser. Disse står beskrevet nærmere i folderen – ”Randers Ungdomsskole – sådan er vi”.

Aftalen mellem Randers Kommune og Randers Ungdomsskole præciserer, hvilke opgaver vi fremadrettet i en toårig periode skal løfte i det kommunale landskab.

Ungdomsskolen arbejder ligeledes ud fra ”Principper for ungdomsskolevirksomhed i Randers Kommune”. Randers Ungdomsskole

 • er ansvarlig for lokal forankring og skal være tæt på folkeskolen.
 • skal bestå af en central del, der omfatter styring, koordinering og administration.
 • er en dynamisk organisation.
 • skal være hurtig til at omstille sig og sætte en proces i gang.
 • skal have kapacitet til at arbejde med eksterne projekter.
 • skal stå for udvikling af egen organisation.

Vision

 • Randers Ungdomsskole skal opleves som den vigtigste aktør i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv i Randers Kommune.
 • Randers Ungdomsskole skal være Randers Kommunes foretrukne samarbejdspartner på ungeområdet generelt.
 • Randers Ungdomsskole skal være et dynamisk og udviklende centrum for dannelse, uddannelse og oplevelse for alle unge.

Mission

Randers Ungdomsskole har en mission om konstant at fokusere på nye muligheder og kompetencer, så vi i fællesskab kan tilrettelægge tilbud, der er vedkommende og behovsopfyldende for alle unge i Randers Kommune.

Med udgangspunkt i unge som den vigtigste ressource iscenesætter Randers Ungdomsskole demokratiske processer i øjenhøjde i ungdomspædagogiske laboratorier, hvor alle unge har frihed til at gå på opdagelse. Randers Ungdomsskole ønsker at være et samlet kraftcenter for demokratisk pædagogik og udviklende fællesskaber.

Samtidig og med nedenstående signalerer vi, at Randers Ungdomsskoles kerneydelse er udviklende fællesskaber, hvor vi i høj grad bygger bro til Ungdomsskolens formålsparagraf. Randers Ungdomsskole skal ses som en læreplads og et mangfoldigt eksperimentarium for dannelse, uddannelse og demokratisk deltagelse, der medvirker til at iscenesætte de unge som fremtidens iværksættere og kulturbærere.

Randers Ungdomsskole fokuserer på værdifællesskaber, tilhørsfællesskaber, medborgerfællesskaber og arbejdsfællesskaber, hvor vi udvikler, udforsker, udfordrer og styrker de unges kompetencer til at danne meninger og betydninger i samspil med andre, til at indgå i forpligtende fællesskaber og til at kvalificere de unge til uddannelse og arbejdsliv.

Randers Ungdomsskole vil gerne gøre en indsats for at unge udvikler sig til glade og sunde unge med selvværd og bliver personligt robuste, livsduelige og kreative, får et højt fagligt niveau, oplever medborgerskab og bruger det samt deltager og inkluderer andre i fællesskaber.

Målsætning

Vi tager initiativ og sætter mål. Vi har formuleret en målsætning, der dækker hele Randers Ungdomsskole og sætter rammerne for vores aktiviteter.

"Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges idéer, interesser og behov."

Værdier

Vi realiserer vores målsætning gennem 3 værdier - Troværdighed, Involvering og Originalitet.

Troværdighed - fordi man skal turde stole på andre

Vi holder, hvad vi lover. Sætter fokus på det gode ungdomsliv og etablerer attraktive ungdomsmiljøer, læringsmiljøer og kulturelle miljøer, som har det, de unge efterspørger. Vi ønsker at styrke de unges selvværd, så de får lyst til at indgå i nye fællesskaber og mod til at prøve nye ting. Derfor går enhver voksen i Randers Ungdomsskole forrest som en god rollemodel og motiverer de unge til en adfærd, der giver grobund for oplevelse af livskvalitet.

Vi sætter faglighed og kompetence i højsædet og har en uddannelsesmæssig, kulturel og social indgangsvinkel til vores indsats. Vidtfavnende giver vi et kvalificeret og varieret undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Randers Kommune.

Involvering - fordi forskellighed er en styrke.

Randers Ungdomsskole afspejler ungdommen i Randers Kommune, hvor der er stor forskel på land og by.

Gennem målrettede tilbud, formidling, demokratiske processer, medmenneskelig respekt og konstruktiv dialog skaber vi ikke blot gode tilbud, men medvirker også til at reducere kløfter mellem unge med forskellige forudsætninger og baggrunde.

Vi tror på, at vi styrker, udvikler og præger overgangen mellem ungdomsliv og voksenliv. Især når vi signalerer ligeværd, gensidig tillid og inddragelse. Vi vil gerne i en åben og konstruktiv dialog med de unge og er opsøgende blandt andet gennem kontaktpersoner, klubmedarbejdere, undervisere og ledere.

Originalitet - fordi vi skal gøre en forskel.

Randers Ungdomsskole har mod til at søge, udvikle og afprøve nye tiltag.

Vi vil have indflydelse på den lokale og nationale ungdomspolitik og har det. For vi er en stærk samarbejdspartner, når viden omkring unge og ungdomsliv skal diskuteres og politiseres.

Det er her, vi har vores kernekompetencer og erfaring med at skabe gode aktiviteter. Et resultat vi har opnået, fordi vi er modige, tør skabe nyt og er effektive, når ideer skal gøres til virkelighed.

I kraft af engagerede og motiverende medarbejdere arbejder vi dynamisk og iværksætter unikke projekter, der supplerer det etablerede uddannelsessystems traditionelle tilbud.

Når vi reflekterer over vores kerneydelser, gør vi os den tanke, om vi evner at løse og løfte opgaven og samtidigt klart se sammenhængen og helheden i vores opgaveløsning. Dette er måden vi kvalificerer vores selvforståelse på og samtidig sikrer, at ungdomsskoleprofilen bliver tydelig og synlig for alle i Randers Kommune.

Som udgangspunkt og for at sikre fælles kurs og forståelse har vi i fællesskab defineret, hvad vi mener med "kerneydelser" og "opgaveløsning" i Randers Ungdomsskole. Vi har fremadrettet delt opgaveløsningen i tre hovedområder:

Fritidsmiljøer
Fritidsundervisning
Heltidsundervisning
Uafhængig af målgruppebeskrivelser, konceptbeskrivelser, værktøjer og teknologier og fysiske lokaliteter og uanset, hvad vi aktuelt kalder tingene, leverer, løfter og kvalificerer Randers Ungdomsskole de til enhver tid aktuelle kompetencer blandt alle unge i målgruppen.

Kerneydelser i Randers Ungdomsskole

 • Randers Ungdomsskole kompetenceudvikler den enkelte unge og hjælper dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.
 • Randers Ungdomsskole etablerer fleksible læringsmiljøer og sociale kontekster for alle unge.
 • Randers Ungdomsskole har en ressource- og helhedsorienteret tilgang til alle unge, forældre og samarbejdspartnere.
 • Randers Ungdomsskole arbejder inkluderende i et samarbejde med lokalsamfundet og nærmiljøet.
 • Randers Ungdomsskole arbejder forebyggende.

Det er en del af ungdomsskolens formål, at den skal udvikle de unges ”interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” Derfor er begreber som medindflydelse, ungeinvolvering og demokratisk dannelse en del af hverdagen både på de enkelte undervisningshold, i ungdomsskoleklubben, i ungemiljøerne og på et mere overordnet plan i Randers Ungdomsskole.

De unge er med til at bestemme indhold i undervisning og fagudbud, de deltager i Klubråd, Ungeråd, Seniorråd, Kaosråd og er repræsenteret i Ungdomsskolebestyrelsen. De unge involveres i tilrettelæggelse og udførelse af forskellige event, aktiviteter og ungdomsarrangementer i Randers Kommune.

I Randers Ungdomsskole er mange unge aktive i Danske Ungdomsskoleelevers Netværk, som arbejder for at kvalificere ungedemokratiet på skolerne.

De unge er således med til at sætte dagsordenen under hensyntagen til de overordnede love, regler og cirkulærer, der fastsættes af Undervisningsministeriet, Folketinget og kommunalbestyrelserne. Det er vigtigt for Randers Ungdomsskole, at den formelle indflydelse følges op af rummelighed i vores daglige virke. Derfor lægges der vægt på, at de unge mødes i øjenhøjde, at de får ørenlyd og sætter deres personlige aftryk. Medindflydelse, medbestemmelse og ungeinvolvering må ikke blive ved snakken, men skal være reel.

Det forebyggende og oplysende arbejde finder sted på mange forskellige måder i Randers Ungdomsskole, hvor vi er centralt placeret i Randers Kommunes forebyggende arbejde og i SSP-samarbejdet mellem skole, social myndigheder og politi. Randers Ungdomsskoles aktiviteter er alle en del af Randers Kommunes forebyggende arbejde. Ungdomsskolens SSP-koordinatorer arbejder tæt sammen med SSP-konsulenten i Randers Kommune og er en del af kommunens SSP-koordinationsgruppe.

Randers Ungdomsskole arbejder på at:

 • udvikle det opsøgende arbejde
 • få styrket sammenhængen i SSP-koordinationsgruppen/organisationen
 • få styrket SSP-organisationen både SSP plus (18-25 årige) og SSP minus (0 – 13 årige)
 • uddanne medarbejderne til at guide og vejlede de unge
 • skabe overblik over alle ungdomstilbud i Randers Kommune
 • optimere det forebyggende arbejde.