Grundlag og formål

Grundlag og formål med Ungdomsskolevirksomhed

Grundlaget for Ungdomsskolevirksomheden i Randers Kommune er ”Lov om ungdomsskoler”, hvor der i formålsparagraffen står;”Randers Ungdomsskole skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Uanset hvad vi foretager os i ungdomsskolevirksomheden, sigter vi seriøst og tager altid vores vision, mission, værdier og målsætning fremadrettet med i vores daglige overvejelser. Disse står beskrevet nærmere i folderen – ”Randers Ungdomsskole – sådan er vi”.

Aftalen mellem Randers Kommune og Randers Ungdomsskole præciserer, hvilke opgaver vi fremadrettet i en toårig periode skal løfte i det kommunale landskab. 

Ungdomsskolen arbejder ligeledes ud fra ”Principper for ungdomsskolevirksomhed i Randers Kommune”. Randers Ungdomsskole

 • er ansvarlig for lokal forankring og skal være tæt på folkeskolen.
 • skal bestå af en central del, der omfatter styring, koordinering og administration
 • er en dynamisk organisation.
 • skal være hurtig til at omstille sig og sætte en proces i gang.
 • skal have kapacitet til at arbejde med eksterne projekter.
 • skal stå for udvikling af egen organisation.
Vision og mission
 • Randers Ungdomsskole skal opleves som den vigtigste aktør i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv i Randers Kommune.
 • Randers Ungdomsskole skal være Randers Kommunes foretrukne samarbejdspartner på ungeområdet generelt.
 • Randers Ungdomsskole skal være et dynamisk og udviklende centrum for dannelse, uddannelse og oplevelse for alle unge.

Mission

Randers Ungdomsskole har en mission om konstant at fokusere på nye muligheder og kompetencer, så vi i fællesskab kan tilrettelægge tilbud, der er vedkommende og behovsopfyldende for alle unge i Randers Kommune.

Med udgangspunkt i unge som den vigtigste ressource iscenesætter Randers Ungdomsskole demokratiske processer i øjenhøjde i ungdomspædagogiske laboratorier, hvor alle unge har frihed til at gå på opdagelse. Randers Ungdomsskole ønsker at være et samlet kraftcenter for demokratisk pædagogik og udviklende fællesskaber.

Samtidig og med nedenstående signalerer vi, at Randers Ungdomsskoles kerneydelse er udviklende fællesskaber, hvor vi i høj grad bygger bro til Ungdomsskolens formålsparagraf. Randers Ungdomsskole skal ses som en læreplads og et mangfoldigt eksperimentarium for dannelse, uddannelse og demokratisk deltagelse, der medvirker til at iscenesætte de unge som fremtidens iværksættere og kulturbærere.

Randers Ungdomsskole fokuserer på værdifællesskaber, tilhørsfællesskaber, medborgerfællesskaber og arbejdsfællesskaber, hvor vi udvikler, udforsker, udfordrer og styrker de unges kompetencer til at danne meninger og betydninger i samspil med andre, til at indgå i forpligtende fællesskaber og til at kvalificere de unge til uddannelse og arbejdsliv.

Randers Ungdomsskole vil gerne gøre en indsats for at unge udvikler sig til glade og sunde unge med selvværd og bliver personligt robuste, livsduelige og kreative, får et højt fagligt niveau, oplever medborgerskab og bruger det samt deltager og inkluderer andre i fællesskaber.

Målsætning og værdier

Målsætning

Vi tager initiativ og sætter mål. Vi har formuleret en målsætning, der dækker hele Randers Ungdomsskole og sætter rammerne for vores aktiviteter.

"Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges idéer, interesser og behov."

Værdier

Vi realiserer vores målsætning gennem 3 værdier - Troværdighed,Involvering og Originalitet.

Troværdighed - fordi man skal turde stole på andre

Vi holder, hvad vi lover. Sætter fokus på det gode ungdomsliv og etablerer attraktive ungdomsmiljøer, læringsmiljøer og kulturelle miljøer, som har det, de unge efterspørger. Vi ønsker at styrke de unges selvværd, så de får lyst til at indgå i nye fællesskaber og mod til at prøve nye ting. Derfor går enhver voksen i Randers Ungdomsskole forrest som en god rollemodel og motiverer de unge til en adfærd, der giver grobund for oplevelse af livskvalitet.

Vi sætter faglighed og kompetence i højsædet og har en uddannelsesmæssig, kulturel og social indgangsvinkel til vores indsats. Vidtfavnende giver vi et kvalificeret og varieret undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Randers Kommune.

Involvering - fordi forskellighed er en styrke.

Randers Ungdomsskole afspejler ungdommen i Randers Kommune, hvor der er stor forskel på land og by.
Gennem målrettede tilbud, formidling, demokratiske processer, medmenneskelig respekt og konstruktiv dialog skaber vi ikke blot gode tilbud, men medvirker også til at reducere kløfter mellem unge med forskellige forudsætninger og baggrunde.

Vi tror på, at vi styrker, udvikler og præger overgangen mellem ungdomsliv og voksenliv. Især når vi signalerer ligeværd, gensidig tillid og inddragelse. Vi vil gerne i en åben og konstruktiv dialog med de unge og er opsøgende blandt andet gennem kontaktpersoner, klubmedarbejdere, undervisere og ledere.

Originalitet - fordi vi skal gøre en forskel.

Randers Ungdomsskole har mod til at søge, udvikle og afprøve nye tiltag.

Vi vil have indflydelse på den lokale og nationale ungdomspolitik og har det. For vi er en stærk samarbejdspartner, når viden omkring unge og ungdomsliv skal diskuteres og politiseres.

Det er her, vi har vores kernekompetencer og erfaring med at skabe gode aktiviteter. Et resultat vi har opnået, fordi vi er modige, tør skabe nyt og er effektive, når ideer skal gøres til virkelighed.

I kraft af engagerede og motiverende medarbejdere arbejder vi dynamisk og iværksætter unikke projekter, der supplerer det etablerede uddannelsessystems traditionelle tilbud.

Kerneydelser

Når vi reflekterer over vores kerneydelser, gør vi os den tanke, om vi evner at løse og løfte opgaven og samtidigt klart se sammenhængen og helheden i vores opgaveløsning. Dette er måden vi kvalificerer vores selvforståelse på og samtidig sikrer, at ungdomsskoleprofilen bliver tydelig og synlig for alle i Randers Kommune.

Som udgangspunkt og for at sikre fælles kurs og forståelse har vi i fællesskab defineret, hvad vi mener med "kerneydelser" og "opgaveløsning" i Randers Ungdomsskole. Vi har fremadrettet delt opgaveløsningen i tre hovedområder:

 • Fritidsmiljøer
 • Fritidsundervisning
 • Heltidsundervisning

Uafhængig af målgruppebeskrivelser, konceptbeskrivelser, værktøjer og teknologier og fysiske lokaliteter og uanset, hvad vi aktuelt kalder tingene, leverer, løfter og kvalificerer Randers Ungdomsskole de til enhver tid aktuelle kompetencer blandt alle unge i målgruppen.

Kerneydelser i Randers Ungdomsskole

 • Randers Ungdomsskole kompetenceudvikler den enkelte unge og hjælper dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv.
 • Randers Ungdomsskole etablerer fleksible læringsmiljøer og sociale kontekster for alle unge.
 • Randers Ungdomsskole har en ressource- og helhedsorienteret tilgang til alle unge, forældre og samarbejdspartnere.
 • Randers Ungdomsskole arbejder inkluderende i et samarbejde med lokalsamfundet og nærmiljøet.
 • Randers Ungdomsskole arbejder forebyggende.
Demokratisk dannelse

Det er en del af ungdomsskolens formål, at den skal udvikle de unges ”interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” Derfor er begreber som medindflydelse, ungeinvolvering og demokratisk dannelse en del af hverdagen både på de enkelte undervisningshold, i ungdomsskoleklubben, i ungemiljøerne og på et mere overordnet plan i Randers Ungdomsskole.

De unge er med til at bestemme indhold i undervisning og fagudbud, de deltager i Klubråd, Ungeråd, Seniorråd, Kaosråd og er repræsenteret i Ungdomsskolebestyrelsen. De unge involveres i tilrettelæggelse og udførelse af forskellige event, aktiviteter og ungdomsarrangementer i Randers Kommune.

I Randers Ungdomsskole er mange unge aktive i Danske Ungdomsskoleelevers Netværk, som arbejder for at kvalificere ungedemokratiet på skolerne.

De unge er således med til at sætte dagsordenen under hensyntagen til de overordnede love, regler og cirkulærer, der fastsættes af Undervisningsministeriet, Folketinget og kommunalbestyrelserne. Det er vigtigt for Randers Ungdomsskole, at den formelle indflydelse følges op af rummelighed i vores daglige virke. Derfor lægges der vægt på, at de unge mødes i øjenhøjde, at de får ørenlyd og sætter deres personlige aftryk. Medindflydelse, medbestemmelse og ungeinvolvering må ikke blive ved snakken, men skal være reel.

Forebyggelse

Det forebyggende og oplysende arbejde finder sted på mange forskellige måder i Randers Ungdomsskole, hvor vi er centralt placeret i Randers Kommunes forebyggende arbejde og i SSP-samarbejdet mellem skole, social myndigheder og politi. Randers Ungdomsskoles aktiviteter er alle en del af Randers Kommunes forebyggende arbejde. Ungdomsskolens SSP-koordinatorer arbejder tæt sammen med SSP-konsulenten i Randers Kommune og er en del af kommunens SSP-koordinationsgruppe.

Randers Ungdomsskole arbejder på at:

 • udvikle det opsøgende arbejde
 • få styrket sammenhængen i SSP-koordinationsgruppen/organisationen
 • få styrket SSP-organisationen både SSP plus (18-25 årige) og SSP minus (0 – 13 årige)
 • uddanne medarbejderne til at guide og vejlede de unge
 • skabe overblik over alle ungdomstilbud i Randers Kommune
 • optimere det forebyggende arbejde. 
Lov om ungdomsskoler

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003.

Kapitel 1

Ungdomsskolen

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte:

1) Almen undervisning. 
2) Prøveforberedende undervisning. 
3) Specialundervisning. 
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte:

1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 
2) Heltidsundervisning.
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1).

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.

§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for 
1) kommunalbestyrelsen,
2) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
3) medarbejderne ved ungdomsskolen,
4) eleverne ved ungdomsskolen.

Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 5) 2). Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen kan vælges inden eller uden for dens medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens nedsættelse og funktion.

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2.

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens forpligtelse over for elevrådene.

§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør.

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.

Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.