Konflikt med unge

Her finder du vores handlingsvejledning til konflikt med unge.

Ikke fysisk kontakt

Når en ung udviser en adfærd, som generer andre, er til skade for sig selv, eller strider imod Ungdomsskolens normer og regler for almindelig god opførsel, og den unge ikke respekterer medarbejderes/lederes gentagne anvisninger om at udvise en passende adfærd. Eller hvis den unge nægter at forlade stedet trods medarbejderens anvisning. Uhensigtsmæssig adfærd kan være: Aggressivitet, psykisk vold mod andre, trusler, tyveri, bevidst skødesløs omgang med inventar, verbale gener og lignende.

Fysisk kontakt - Kontakt politiet

Kontakt politiet, hvis konfliktmagerne har en reel truende adfærd, hvor konfliktmagerne bliver voldelige eller der i høj grad er fare for, at konfliktmagerne griber til fysisk vold/våben – og ingen medarbejdere til stede kan magte/håndtere konfliktsituationen verbalt.

Fysisk håndtering

Undgå så vidt muligt at involvere dig fysisk i en konflikt med mindre du er sikker på, at du kan fastholde den unge, uden du selv eller den unge kommer til skade. Du kan f.eks. forsøge at afværge konflikten ved at afskære kontakten mellem de unge i konflikt (evt. ved at lukke en dør eller spærre en passage).

Pas på dig selv

 • Forhold dig rolig og afdæmpet – undlad at spille helt.
 • Venlig henstilling/afvisning. Stå fast på dine beslutninger og vær konsekvent.
 • Bestemt henstilling til prompte at ændre kurs/evt. forlade stedet
 • Undlad at nedgøre den unge foran andre unge og kolleger.
 • Sørg så vidt muligt for at løse en konflikt med en ung/unge uden tilskueres påhør.
 • Hold fast i fakta – mere end holdninger og egne synspunkter.
 • Giv den unge "luft og plads" til at være frustreret, vred og følelsesladet.
 • Vælg dine kampe med omhu – det kan være svært at nå den unge i situationen.
 • Placer dig fysisk, så den unge kan slippe væk - undgå konfrontation.
 • Opsummer og fortæl den unge, hvornår og hvordan de gør noget godt.

Ved konflikt

Noter altid navne og signalement på konfliktskabere og medløbere.

Vær altid to medarbejdere til stede. Hvis konflikten opstår pludseligt, er det vigtigere at tilkalde en kollega frem for selv at prøve at stoppe konflikten alene. Den ene medarbejder stopper konflikten, og den anden iagttager som vidne. Det kan være hensigtsmæssigt at bytte roller.

Kontakt den unges forældre.

Forventninger til kollegaer

Bak altid en kollega op i en konfliktsituation. Hjælp hinanden med at få afsluttet episoden på en fornuftig måde og aftal om muligt en tydelig rollefordeling, tidligst muligt i processen.

Kontakt din leder

 • Hold altid din leder orienteret om konfliktsituationer.
 • Orienter din leder om tilkaldelse af politi med det samme.
 • Orienter din nærmeste leder, hvis du har kontaktet forældre/andre voksne.
 • Kontakt din leder, hvis du og dine kolleger er i tvivl om håndteringen.
 • Såfremt konfliktmagerne forlader klubben/stedet, før politiet ankommer, meddeles dette Politiet (så de har mulighed for at prioritere deres tid). Herefter orienteres leder, og det videre forløb aftales.

Kontakt politi

Kontakt politiet, hvis konfliktmagerne har en reel truende adfærd, hvor konfliktmagerne bliver voldelige eller der i høj grad er fare for, at konfliktmagerne griber til fysisk vold/våben – og ingen medarbejdere til stede kan magte/håndtere konfliktsituationen verbalt.

Orienter altid din nærmeste leder om tilkaldelse af politi med det samme.

Notat vedr. hændelsen

Noter altid konfliktforløbet ned hurtigst muligt efter episoden. Påfør notatet flest mulige fakta på personer og hændelser.

Det er vigtigt, at dine notater bliver givet videre til nærmeste leder, og at dine øvrige kolleger i klubben bliver orienteret om de store linjer samt det videre forløb i den konkrete sag.

Bortvisning

Ved bortvisning forstås påbud om at forlade lokalet/aktiviteten. Bortvisning er kun gældende for den pågældende dag, og brugeren skal oplyses om årsagen til bortvisningen samt eventuelle andre sanktioner i forbindelse med årsagen.

Karantæne

Karantæne anvendes kun sjældent og skal så vidt muligt undgås. Ved karantæne forstås bortvisning af mere end en dags varighed. Anvendelse af karantæne foretages som en forlængelse af en umiddelbar bortvisning.

Karantænen meddeles den unge med angivelse af årsag og karantænens omfang.

Forventninger til medarbejdere

Som en naturlig del af dit job skal du selv sørge for at sætte dig ind i Ungdomsskolens handlingsvejledning for konflikthåndtering. Du skal være loyal overfor Ungdomsskolens handlingsvejledning. Såfremt enkelte anvisninger i handlingsvejledningen strider mod din fornuftsopfattelse, bedes du drøfte dette med din leder.

Forventninger til leder

Afgør i fællesskab med din leder, hvordan en konfliktsituation skal følges op og af hvem. Brug din leder til at få drøftet situationen igennem. Ender du i en situation, hvor du føler, at du ikke længere kan magte situationen, bed her din leder om at afslutte processen for dig – evt. i fællesskab med dig.