Seksuel chikane

Randers Ungdomsskole har lavet en vejledning til, hvordan du som medarbejder bør agere, hvis der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Det er svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er accepteret som almindelig kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som mobning på en anden. Mobning kan antage forskellige former i forskellige virksomhedskulturer. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende udsættes for.

Konstateres seksuel chikane, skal ledelsen og de ansatte via arbejdsmiljøorganisationen eller samarbejdsudvalget drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere seksuel chikane. De ansatte skal endvidere informeres om planlagte og trufne foranstaltninger. Arbejdspladsvurderingen (APV'en) omfatter en vurdering af, om der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Handlevejledning

 • Tag det altid alvorligt, hvis en medarbejder/kollega føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
 • Kontakt nærmeste leder, AMR eller TR.
 • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede chikanerende. Drag ikke forhastede slutninger.
 • Mægling gennemføres uformelt, så det undgås, at hele arbejdspladsen får kendskab til striden. Det kan i starten ske ved individuelle samtaler med parterne hver for sig og derefter eventuelt sammen. Det kan være en god idé, at parterne får lejlighed til at tage en bisidder (fx en tillidsrepræsentant) med til en sådan samtale.
 • Inddrag alle parter, herunder eventuelle vidner. Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt.
 • Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel.
 • Søg enkle og praktiske løsninger. Gode løsninger er bedre end absolutte sandheder om konflikten og dens årsag.
 • Søg løsninger - det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Mobbesager bør derfor i udgangspunktet mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre. Det er dog nødvendigt at møde de(n) chikanerende med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis chikanens karakter er meget grov.
 • Det er vigtigt, at chikaneofrene har nogen, der kan lytte og tage oplevelserne alvorligt. Disse støttesamtaler må gennemføres af kompetente personer.
 • Gør det til et fælles problem på arbejdspladsen, at der forekommer chikane, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.
 • Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige folk.