Fælles elevråd i Randers

Her kan du læse vedtægterne for Randers Fælleselevråd.

Kapitel 1: Rådet

§ 1. Foreningens navn er Randers Fælleselevråd.

Stk. 2. Randers Fælleselevråd kan forkortes som RFE.

Stk. 3. På alle officielle dokumenter skal foreningen betegnes som Randers Fælleselevråd.

§ 2. Formålet med Randers Fælleselevråd er at bringe fokus på elevernes holdninger, og dermed være elevernes talerør. Randers Fælleselevråd er et forum for udveksling af idéer og finde løsninger på relevante problemstillinger, som et elevråd møder i sit arbejde.

§ 3. Randers Fælleselevråds arbejde foregår på et tværpolitisk og demokratisk grundlag, og arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske interesser.

Kapitel 2: Medlemmer

§ 1. Randers Fælleselevråd består af 2 repræsentanter fra hver skole i Randers kommune.

Stk. 2. Fælleselevrådets medlemmer bliver valgt internt på skolernes elevråd, og medlemmerne behøver ikke nødvendigvis at være formand eller næstformand i skolens elevråd.

Stk. 3. Fælleselevrådets medlemmer skal sidde i skolens elevråd og samtidig være elev i 6. – 10. klasse på en af statens anerkendt folkeskole i Randers Kommune.

I tilfælde af, at man ikke længere opfylder disse krav, fratræder man automatisk sin post i fælleselevrådet.

§ 2. I Randers Fælleselevråd skal der sidde en formand, en næstformand, en kassér og en sekretær i formandskabet. Disse bliver valgt internt mellem repræsentanterne i Randers Fælleselevråd.

§ 3. I tilfælde af, at et medlem ønsker at forlade Randers Fælleselevråd, skal denne give en skriftlig fratrædelse til én fra formandskabet.

Stk. 2. Såfremt én af skolens repræsentanter vælger at forlade fælleselevrådet, skal den enkelte skole selv finde en ny repræsentant, som kan tiltræde som repræsentant for skolen.

Kapitel 3: Møderne

§ 1. Dagsordenen skal sendes ud mindst en uge før fælleselevrådets møde.

§ 2. Fælleselevrådet skal afholde mindst ét møde hver 2. måned. Fælleselevrådet kan dog indkalde til flere møder, hvis dette bliver nødvendigt. Møderne afholdes samme sted centralt i Randers by.

§ 3. Fælleselevrådet er beslutningsdygtige, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på mødet.

§ 4. Hver skole har 1 stemme, når der i fælleselevrådet foretages afstemninger.

Således skal de to repræsentanter fra hver af de enkelte skoler opnå enighed til fælleselevrådets afstemninger.

Kapitel 4: Udvalg

§ 1. Fælleselevrådet har ret til at nedsætte udvalg.

§ 2. Alle udvalg, der bliver nedsat af Randers Fælleselevråd, handler på vegne af hele fælleselevrådet. Hvis nogle beslutninger har relevans for resten af fælleselevrådet, skal dette godkendes af fælleselevrådet ved flertalsafstemning.

Kapitel 5: Økonomi

§ 1. Der skal udarbejdes et budget over fælleselevrådets aktiviteter, som skal godkendes af et flertal i fælleselevrådet.

§ 2. Hvis et udvalg igangsætter et projekt, hvor der er behov for økonomisk støtte fra fælleselevrådets budget, skal der udarbejdes et separat budget for projektet. Budgettet skal godkendes af det samlede fælleselevråd.

Stk. 2: Fælleselevrådets budget skal fremvises for fælleselevrådet, hvis et udvalg har behov for økonomisk støtte til et projekt.

§ 3. Hvis et beløb for et forbrug overstiger 1.000 kroner, skal udgiften godkendes af et flertal i fælleselevrådet.

Kapitel 6: Vedtægtsændringer

§ 1. Alle i Randers Fælleselevråd kan fremstille et ændringsforslag til vedtægterne.

§ 2. Der skal være 2/3 deles flertal for et ændringsforslag, før ændringsforslaget kan vedtages.