Om MED-udvalget

Forretningsorden MED-udvalg – Randers Ungdomsskole

Medlemmer og suppleanter

MED-udvalget består af én ledelsesrepræsentant og én medarbejderrepræsentant fra hver AMO-gruppe. Desuden deltager tillidsrepræsentanten.

AMO-grupperne udpeger selv suppleanter.

Ungdomsskolelederen er formand for MED-udvalget.

Næstformanden vælges/udpeges fra medarbejdersiden/tillidsrepræsentanten.

Medlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen.

Der udpeges en sekretær, som fungerer som referent.

Afholdelse af møder, dagsorden og referat

Der afholdes møde mindst én gang i kvartalet, eller når formanden, næstformanden eller mindst to medlemmer af MED-udvalget fremsætter ønske herom.

Varsling af møde skal normalt ske med mindst tre uger i forvejen.

Forslag til emner til dagsorden sendes til formand eller næstformand senest to uger før mødet.

Dagsorden udsendes en uge før mødet.

Formandens opgaver

Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab.

Referat godkendes af formand og næstformand inden udsendelse og godkendes endeligt af det samlede udvalg på det efterfølgende møde.

Underudvalg

Udførsel af de daglige sikkerheds- og sundhedsopgaver og koordinering af APV-undersøgelser uddelegeres til Arbejdsmiljøgruppen.

Formøder for medarbejderrepræsentanter

Formøder for medarbejderrepræsentanter kan afholdes efter fremsættelse af ønske herom.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet

Det daglige sikkerhedsarbejde er integreret i MED-udvalget. Sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder påtager sig det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde. 
Arbejdsmiljøgruppen består af:

 • Maks. fem lederrepræsentanter og maks. fem medarbejderrepræsentanter
 • Lederkredsen udvælger repræsentanter fra HU, klub, undervisning og andet (administration, Grejbank og Ungemiljø).
 • Medarbejderne vælger repræsentanter for de samme grupper. De valgte repræsentanter er samtidig medlemmer af MED-udvalget.

 AMO-gruppens opgaver er:

 • Planlægning af ungdomsskolens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder arbejdspladsvurderinger
 • Kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.
 • Påvirkning af den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • Orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed.
 • Vurdering af vilkårene for at kunne udføre de daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde effektivt
 • Underretningspligt for medlemmerne om arbejdsmiljømæssige problemer
 • Sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder er det daglige kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalget.
 • Med hensyn til MED-udvalgets sikkerhedsopgaver henvises til MED-aftalen (af 13. april 2007) § 3 side 8 til 18.