Demokratisk dannelse

Det er en del af ungdomsskolens formål, at den skal udvikle de unges ”interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” Derfor er begreber som medindflydelse, ungeinvolvering og demokratisk dannelse en del af hverdagen både på de enkelte undervisningshold, i ungdomsskoleklubben, i ungemiljøerne og på et mere overordnet plan i Randers Ungdomsskole.

De unge er med til at bestemme indhold i undervisning og fagudbud, de deltager i Klubråd, Ungeråd, Seniorråd, Kaosråd og er repræsenteret i Ungdomsskolebestyrelsen. De unge involveres i tilrettelæggelse og udførelse af forskellige event, aktiviteter og ungdomsarrangementer i Randers Kommune.

I Randers Ungdomsskole er mange unge aktive i Danske Ungdomsskoleelevers Netværk, som arbejder for at kvalificere ungedemokratiet på skolerne.

De unge er således med til at sætte dagsordenen under hensyntagen til de overordnede love, regler og cirkulærer, der fastsættes af Undervisningsministeriet, Folketinget og kommunalbestyrelserne. Det er vigtigt for Randers Ungdomsskole, at den formelle indflydelse følges op af rummelighed i vores daglige virke. Derfor lægges der vægt på, at de unge mødes i øjenhøjde, at de får ørenlyd og sætter deres personlige aftryk. Medindflydelse, medbestemmelse og ungeinvolvering må ikke blive ved snakken, men skal være reel.