Om ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolebestyrelsen i Randers Ungdomskole

Ungdomsskolebestyrelsens opgaver og beføjelser er angivet i lov om ungdomsskoler og omfatter ansvaret for samtlige ungdomsskolens områder, herunder undervisning, klubvirksomhed, drift af Heltidsskolen samt varetagelse af projekter og ad hoc-opgaver, som ungdomsskolen måtte påtage sig.

Hent ungdomsskolens styrelsesvedtægt

Ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer og er sammensat således:

  • Ét medlem valgt af Randers Kommunalbestyrelse
  • To medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indhentet indstilling fra lokale organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, foreninger og uddannelsesinstitutioner, der har særlig interesse i ungdomsskolearbejdet
  • Tre medlemmer valgt af og blandt forældrene til unge i ungdomsskolen
  • Tre repræsentanter for lærere og øvrige medarbejdere valgt af og blandt ungdomsskolens medarbejdere.
  • To repræsentanter for eleverne valgt af og blandt ungdomsskolens elever

For hvert medlem vælges tillige en personlig stedfortræder. Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege ét medlem og suppleant samt to medlemmer og suppleanter efter indstilling.