Kompasset

Kompasset - Dronningborg Allé 1

Hvad er Kompasset?

Kompasset er et fleksibelt og individuelt orienteret dagskoletilbud i Randers Kommune. I Kompasset tager den daglige undervisning afsæt i individuelt tilrettelagte undervisnings- og afklaringsforløb, der har som overordnet mål at udvikle den enkelte elev såvel fagligt og personligt som socialt.

Kompassets tilgang til undervisning er, at den unge skal være motiveret og undervisningsparat for at få et udbytte af undervisningen. Derfor er det vigtigt for os, at der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau, eventuelle sociale vanskeligheder samt forskellige måder at lære på.

I Kompasset etableres der et udvidet samarbejde især med elevens forældre, Randers Kommune og andre instanser, hvis det skønnes nødvendigt.

Som forældre til en elev i Kompasset er man forpligtet til at indgå i et tæt samarbejde, der blandt andet påkræver jævnlig kontakt, hjemmebesøg og deltagelse i eventuelle møder for at tilrettelægge den bedste skolegang for hver enkelt elev. Forældre til elever i Kompasset anses som den vigtigste samarbejdspartner for os.

Kompasset er normeret til 21 årselever.

Hvordan arbejder vi i Kompasset?

De voksne i Kompasset arbejder relationsorienteret, ressourceorienteret og anerkendende for blandt andet at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. Målet med dette er at udvikle elevernes evne til at klare livets forskelligartede udfordringer og lære at indgå i forpligtende fællesskaber. Der tages hensyn til den enkelte elevs komplekse situation, og der arbejdes ud fra et helhedssyn omkring den enkelte elev.

Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer fra Kompasset, som har særlige opgaver og funktioner i forhold til den enkelte elev, familien og netværket.

Undervisningsmiljøet i Kompasset er kendetegnet ved:

  • arbejdet med læringsstile - forskellige måder at lære på
  • arbejdet med at udvikle og motivere den enkelte elev fagligt, emotionelt og personligt
  • arbejdet med klare målsætninger i et tæt samarbejde med eleven, familien, den oprindelige skole og andre instanser. Vi arbejder på at genskabe den enkeltes lyst til at lære, og at hver enkelt elev får en god og givtig skolegang.

Dagligdagen i Kompasset

Kompasset har mødetid fra kl. 08.15 - 14.45 hver dag. Eleverne undervises dagligt i dansk, matematik, engelsk, hjemkundskab og idræt.

Derudover undervises der individuelt og emneorienteret i natur og teknik, engelsk og værkstedsfag.

Eleverne indgår i Kompassets dagligdag og har opgaver i forhold til indkøb, madlavning og rengøring.

Som en del af den pædagogiske hverdag i Kompasset spiser elever og voksne fælles morgenmad og frokost, mens undervisningen foregår i mindre grupper.

Kompasset følger det normale folkeskoleår med hensyn til ferie og lignende.

Eleverne i Kompasset

Der kan være mange forskellige grunde til, at en elev ikke trives i folkeskolen og umiddelbart har brug for et andet skoletilbud.

Kompassets målgruppe er primært elever på 7. - 10. klassetrin, der:

  • ikke benytter deres aktuelle skoletilbud
  • har et meget højt fravær fra deres aktuelle skoletilbud
  • grundet adfærdsmæssige problemer, ikke kan rummes i deres aktuelle skoletilbud, og
  • er trivselstruet

Visitation til Kompasset?

En henvisning til Kompasset foregår i et samspil mellem eleven, familien, skolelederen på elevens skole samt familiens socialrådgiver.

Selve visitationen foregår i et samspil mellem lederen af heltidsundervisningen, Børn og familiecentrene, Skoleafdelingen samt skolelederen på elevens skole.

Ansvaret for elevens skolegang påhviler fortsat skolelederen på den henvisende skole, hvor eleven fortsat vil være indskrevet.

Den enkelte elevs handleplan udarbejdes i et koordineret samarbejde mellem eleven, familien, skolelederen, den enkeltes socialrådgiver og Kompasset.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Kompasset
Dronningborg Allé 1
8930 Randers NØ

Tlf. 89 15 46 00 / 86 42 38 78