F.I.T. team

Fremmøde- og inklusionsfremmende indsats i Randers Kommune

Hvem kan komme med i F.I.T.?

F.I.T er et forebyggende tilbud til kommunens folkeskoler. Tilbuddet er som udgangspunkt for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-10. kl.).

Et F.I.T. forløb er på 3 måneder, og målgruppen er elever, der har haft:

- 5 sammenhængende fraværsdage
- 7 fraværsdage ud af 20 skoledage
- 15 fraværsdage ud af 60 skoledage
- Bekymrende fravær, som ikke overskrider de ovenstående grænser
- Max. 8 ugers fravær.

F.I.T. skal som udgangspunkt ikke inddrages i sager, hvor familieafdelingen er i gang med at udarbejde en §50, eller hvor der er udarbejdet en handleplan, og der findes en igangværende indsats ift. eleven.

Ligeledes er det ikke hensigtsmæssigt, at inddrage F.I.T., hvis eleven er i gang med en udredning på BUA og/eller ved misbrugende elever. Disse elever vil typisk være i gang med pågående tiltag eller have større behandlingspåkrævet vanskeligheder. Elever med sværere symptomer på angst og depression henvises til PPR´s:” Trivsels-projekt med fokus på fremmøde”.

F.I.T. teamet foretager opfølgningssamtale 14 dage efter en elev er afsluttet, og der er fællesaktiviteter 6 uger efter stop for alle elever.

Hvad er elementerne i et F.I.T. forløb?

Den forberedende/ indledende - møde med skole, eleven, familie og eventuelt socialrådgiver. Der udarbejdes en aftaleark med konkrete mål, som er opnåelige for eleven. Aftaler for det videre samarbejde aftales, opfølgninger planlægges og samtykke underskrives. Kort status på elevens trivsel, både det fysiske og psykiske.

Den relationelle - indledende samarbejde med familien og eleven, fysisk tilstedeværelse, hyppig kontakt. Inddragelse på flere niveauer. En af de primære og allervigtigste opgave er, at opbygge en tillidsfuld relation og etablere et samarbejde på elevens præmisser og derigennem inkludere eleven i almen området.

Den undersøgende – evt. anamnese udarbejdes i samarbejde med familien, test-arbejde, tværfagligt samarbejde, problematikker bag fravær kortlægges. Samtaler mellem skole/lærere, familien, eleven og andre interessenter.

Den inkluderende/ overdragende - fokus på overgang og indslusning på skole påbegyndes, skema og forventningsafstemning med elev, familie, skole og forvaltning. Analysen fremlægges, tiltag drøftes og en egentlig handleplan udformes i samarbejde. Herefter praksisindsatser og tæt opfølgning, indtil eleven overdrages fuldt ud til grundskolen igen.

Eksempler på F.I.T. indsatser:

Elevindsatser:

- Egentlig undersøgelse af fraværsproblematik afdækkes
- Eksponering/ socialisering
- Praktisk hjælp f.eks. følgeordning
- Besøg på skolen/ stamklassen
- Udvidet grad af tilgængelighed
- Sms-kontakt
- Tilstedeværelse på folkeskolen i en begrænset periode

Opfølgning efter afslutning.

F.I.T. team betyder:

Fremmøde, Inklusion og Trivsels – Team

Et F.I.T. forløb er en:

Fremmøde- og inklusionsfremmende indsats i Randers Kommune.

Varighed:

Et forløb over 3 måneder, og med udgangspunkt i et elevperspektiv.

Hvem skal du kontakte for at få et F.I.T. forløb?

Du skal kontakte skolelederen på den folkeskole, hvor du går i skole.