Randers Fælleselevråd

Randers Fælleselevråd bringer elevernes holdninger i spil og er talerør for skoleeleverne i Randers Kommune.

Randers Fælleselevråd medvirker til at inspirere de lokale elevråd ved bl.a. at komme med idéer og finde løsninger på relevante problemstillinger.

Formålet med Fælleselevrådet er at sætte fokus på elevernes holdninger og dermed være elevernes talerør. Fælleselevrådet er ligeledes et forum for udveksling af idéer, hvor der kan findes løsninger på relevante problemstillinger, som et elevråd møder i sit arbejde.

Fælleselevrådet er indskrevet i vedtægten for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen, hvor hver skole har til opgave at deltage med to repræsentanter (6.-10. klasse) fra det lokale elevråd.

På Fælleselevrådets opstartsmøde møde er der mulighed for at melde sig til formandskabet. Her skal der vælges en formand, næstformand, referent og kasserer. Alle elever kan lade sig opstille til formandskabet.

Randers Kommune har tilknyttet to tovholdere til Randers Fælleselevråd. Tovholderne skal facilitere fælleselevrådsmøder og understøtte processer, der igangsættes af Fælleselevrådet.

Chefkonsulent (Børn og Skole)
Gina Renosto
Mobil: 51562084
E-mail: Gina.Rosanna.Renosto@randers.dk

Koordinator (Randers Ungdomsskole)
René Berg Andersen
Mobil: 23714712
E-mail: Rene.berg.andersen@randers.dk 

Årets elevvenlige kommune er i år Randers Kommune

Når eleverne i Randers Kommune har vigtige emner på dagsordenen og forslag til, hvordan deres skoledag kan blive bedre, så bliver der lyttet til dem. Kommunen har for anden gang på fire år fået tildelt titlen som årets elevvenlige kommune af Elevorganisationen Danske Skoleelever, fordi man prioriterer at lytte til eleverne og styrke elevdemokratiet. ”Vi er utrolig stolte over at modtage titlen som Årets Elevvenlige Kommune. Vores stærke Randers Fælleselevråd har igen i år vist, at eleverne gør en forskel for skoleelever over hele Randers Kommune. Elevdemokrati og elevinddragelse har meget høj prioritet for os, og vi ser og mærker hvert år værdien af at inddrage eleverne ikke bare i hverdagen på skolen, men også i det politiske arbejde”, siger Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for skole- og uddannelsesudvalget, der besøgte Danske Skoleelevers generalforsamling i weekenden for at modtage prisen sammen med repræsentanter fra Randers Fælleselevråd. Elevernes ideer bliver til konkrete initiativer Danske Skoleelever lægger særlig vægt på fælleselevrådets indsats for at forankre deres mærkesager. Randers Fælleselevråd formår både at skabe høj grad af politisk høring og konkrete initiativer for eleverne i Randers Kommune. Noget formanden for Randers Fælleselevråd, Laura Poulsen, er glad og stolt over:

”Det er megafedt at mærke, at det, vi har arbejdet med i et helt år, bliver anerkendt på den måde. Jeg vil gerne sige tak til byrådspolitikerne, der har lyttet til os, Danske Skoleelever, der har støttet os, og så er der kommunen og de mange megaseje elever ude på skolerne, der har haft en helt central rolle og åbenlys del i det her”, siger hun. Også formanden for Danske Skoleelever, Mille Borgen Mikkelsen hylder Randers Kommune: "Det er jo fantastisk, at vi hvert år kan få lov til at hylde en ny elevvenlig kommune, som man virkelig kan mærke engagementet hos. Randers Kommune har fortjent prisen med deres mange konkrete initiativer ude på skolerne, som sikrer bedre undervisning. Jeg vil også fremhæve deres tip-top engagerede Randers Fælleselevråd og den politiske synlighed, der sikres om de skolepolitiske dagsordener. Det er i den grad værd at hylde, stort tillykke Randers Kommune”, siger hun.

For skoleåret 2022/2023 er der følgende indkaldelser til Randers Fælleselevråd:

 

Torsdag den 22. september kl. 9.00 - 13.30

Opstartsmøde. Intro til RFE, valg til formandskab, inspiration til kontaktlærere, forventningsafstemning, valg af repræsentanter til uddannelsessamarbejdet og skoleråd.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skolechef og udvalgsformand

 

Torsdag den 27. oktober kl. 9.00-13.30

Fokus på samarbejde og ideudvikling af projekter, herunder behov og ønsker fra de lokale elevråd.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter

 

Torsdag den 24. november kl. 9.00-13.30

Projektarbejde i grupper - ideudvikling og skitsering af projekter.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter

 

Torsdag den 15. december kl. 9.00-13.30

Projektarbejde i grupper.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter

 

Torsdag den 26. januar kl. 9.00-13.30

Projektarbejde i grupper og præsentation.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter og kontaktlærere

 

Torsdag den 23. februar kl. 9.00-13.30

Projektarbejde i grupper.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter

 

Torsdag den 23. marts kl. 9.00-13.30

Projektarbejde i grupper og forberedelse til afslutning.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter

 

Torsdag den 20. april kl. 9.00-13.30

Præsentation og afslutning.

Deltagere: Elevrådsrepræsentanter, skolechef og udvalgsformand

 

Ændringer eller kommentarer til datoer, så kontakt RFE-tovholder.

Dagsorden og referater udsendes til kontaktlærere senest en uge før ordinære møder.

Hvem ved bedst, hvordan det er at være skoleelev i Randers Kommune? Hvem er eksperterne? Det er I – skoleeleverne. Hvis du har lyst til at kæmpe for og bidrage til bedre vilkår for skoleeleverne i Randers, så meld dig til Randers Fælleselevråd – også kaldet RFE.

Randers Fælleselevråd består af to elevrådsrepræsentanter fra de lokale elevråd med skoleelever fra 6.-10. klasse.

Randers Fælleselevråd bringer elevernes holdninger i spil og er dermed talerør for skoleeleverne i Randers Kommune. Randers Fælleselevråd medvirker til at inspirere de lokale elevråd ved bl.a. at komme med idéer og finde løsninger på relevante problemstillinger.

Gennem arbejdet i Randers Fælleselevråd kommer du til at arbejde med redskaber, processer og projekter, som klæder dig på til at arbejde med konkrete projekter og politiske processer. Der er mulighed for at involvere sig i forskellige bestyrelser, råd, m.m., fx Uddannelsessamarbejdet, hvor uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune mødes bl.a. med Byrådet og Skolerådet, hvor formænd for alle skolebestyrelser, skole- og uddannelsesudvalget m.fl. er repræsenteret.

På det første møde er der mulighed for at melde sig til formandskabet. Her skal der vælges en formand, næstformand, referent og kasserer. Formandskabet er Randers Fælleselevråds øverste enhed og skal sikre at vedtægterne overholdes, herunder også at udforme dagsordener og referater. Såfremt der er udfordringer i forbindelse med Fælleselevrådet er det formandskabets rolle at følge op på disse. Det er ligeledes formandskabet, som udarbejder forskellige forslag til behandling i det samlede RFE f.eks. ved høringssvar og andre politiske emner/temaer.

Vil du gerne være elevrepræsentant i Randers Fælleselevråd, så skal du tage en snak med din elev-rådskontaktlærer.

Som kontaktlærer er du med til at skabe de bedste rammer for et velfungerende elevdemokrati.

I samarbejde med de to tovholdere for Randers Fælleselevråd er du med til at sikre de gode rammer for elevernes deltagelse i den demokratiske proces.

Som kontaktlærer er din rolle:

 • At finde to elevrepræsentanter (6-10 klasse) til Randers Fælleselevråd inden RFE-opstartsmøde.
 • At gennemgå dagsorden med elevrepræsentanter forud for ordinære RFE-møder.
 • At viderebringe kommunikation fra tovholdere til elevrepræsentanterne.
 • At deltage i opstartsmøde og afslutningsmøde i RFE
 • At sikre rettidig tilmelding/afbud fra elevrepræsentanter til møder i RFE.

Kapitel 1: Rådet

1. Foreningens navn er Randers Fælleselevråd.

 • Stk. 2. Randers Fælleselevråd kan forkortes som RFE.
 • Stk. 3. På alle officielle dokumenter skal foreningen betegnes som Randers Fælleselevråd.

2. Formålet med Randers Fælleselevråd er at bringe fokus på elevernes holdninger og dermed være elevernes talerør. Randers Fælleselevråd er et forum for udveksling af idéer og finde løsninger på relevante problemstillinger, som et elevråd møder i sit arbejde.

3. Randers Fælleselevråds arbejde foregår på et tværpolitisk og demokratisk grundlag, og arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske interesser.

Kapitel 2: Medlemmer

1. Randers Fælleselevråd består af 2 repræsentanter fra hver skole i Randers kommune.

 • Stk. 2. Fælleselevrådets medlemmer bliver valgt internt på skolernes elevråd, og medlemmerne behøver ikke nødvendigvis at være formand eller næstformand i skolens elevråd.
 • Stk. 3. Fælleselevrådets medlemmer skal sidde i skolens elevråd og samtidig være elev i 6. – 10. klasse på en af statens anerkendt folkeskole i Randers Kommune.

I tilfælde af, at man ikke længere opfylder disse krav, fratræder man automatisk sin post i fælleselevrådet.

2. I Randers Fælleselevråd skal der sidde en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær i formandskabet. Disse bliver valgt internt mellem repræsentanterne i Randers Fælleselevråd.

3. I tilfælde af, at et medlem ønsker at forlade Randers Fælleselevråd, skal denne give en skriftlig fratrædelse til én fra formandskabet.

 • Stk. 2. Såfremt én af skolens repræsentanter vælger at forlade fælleselevrådet, skal den enkelte skole selv finde en ny repræsentant, som kan tiltræde som repræsentant for skolen.

Kapitel 3: Møderne

1. Dagsordenen skal sendes ud mindst en uge før fælleselevrådets møde.

2. Fælleselevrådet skal afholde mindst ét møde hver 2. måned. Fælleselevrådet kan dog indkalde til flere møder, hvis dette bliver nødvendigt. Møderne afholdes samme sted centralt i Randers by.

3. Fælleselevrådet er beslutningsdygtige, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på mødet.

4. Hver skole har 1 stemme, når der i fælleselevrådet foretages afstemninger.

Således skal de to repræsentanter fra hver af de enkelte skoler opnå enighed til fælleselevrådets afstemninger.

Kapitel 4: Udvalg

1. Fælleselevrådet har ret til at nedsætte udvalg.

2. Alle udvalg, der bliver nedsat af Randers Fælleselevråd, handler på vegne af hele fælleselevrådet. Hvis nogle beslutninger har relevans for resten af fælleselevrådet, skal dette godkendes af fælleselevrådet ved flertalsafstemning.

Kapitel 5: Økonomi

1. Der skal udarbejdes et budget over fælleselevrådets aktiviteter, som skal godkendes af et flertal i fælleselevrådet.

2. Hvis et udvalg igangsætter et projekt, hvor der er behov for økonomisk støtte fra fælleselevrådets budget, skal der udarbejdes et separat budget for projektet. Budgettet skal godkendes af det samlede fælleselevråd.

 • Stk. 2: Fælleselevrådets budget skal fremvises for fælleselevrådet, hvis et udvalg har behov for økonomisk støtte til et projekt.

3. Hvis et beløb for et forbrug overstiger 1.000 kroner, skal udgiften godkendes af et flertal i fælleselevrådet.

Kapitel 6: Vedtægtsændringer

1. Alle i Randers Fælleselevråd kan fremstille et ændringsforslag til vedtægterne.

2. Der skal være 2/3 deles flertal for et ændringsforslag, før ændringsforslaget kan vedtages.

I Randers Fælleselevråd skal der sidde en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær i formandskabet. Disse bliver valgt internt mellem repræsentanterne i Randers Fælleselevråd.

Formandskabet er Randers Fælleselevråds (RFE) øverste enhed og skal sikre at vedtægterne overholdes, herunder også at udforme dagsordener og referater. Såfremt der er udfordringer for RFEs arbejde, er det formandskabets rolle at følge op på disse. Det er ligeledes formandskabet, som udarbejder forskellige forslag til behandling i det samlede RFE, eksempelvis ved høringssvar og andre politiske emner/temaer.

Formandskabet mødes udenfor skoletiden en gang om måneden, forud for hvert møde i RFE. Her følges der op på det forgangne møde, udarbejdes dagsorden til kommende møde og drøftes aktuelle sager. 

Som medlem af formandskabet er din rolle

 • At bruge tid ud over møderne på arbejdet for RFEs sag (formål), eksempelvis til møder i formandskabet.
 • At arbejde på at gøre RFE mere synligt og dermed skabe opmærksomhed omkring elevernes vilkår og holdninger.
 • At godkender dagsordener og referater.

Opgaverne varetages i tæt samarbejde med Randers Ungdomsskole og Børn og Skole.