Om MED-udvalget

Forretningsorden MED-udvalg – Randers Ungdomsskole

Medlemmer og suppleanter

MED-udvalget består af 1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant fra hver AMO-gruppe. Desuden deltager tillidsrepræsentanten.

AMO-grupperne udpeger selv suppleanter.

Ungdomsskolelederen er formand for MED-udvalget.

Tillidsrepræsentanten er næstformand.

Medlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen.

Der udpeges en sekretær, som fungerer som referent.

Afholdelse af møder, dagsorden og referat

Der afholdes møde mindst 1 gang i kvartalet, eller når formanden, næstformanden eller mindst 2 medlemmer af MED-udvalget fremsætter ønske herom. Der er afsat 2 timer til hvert MED-møde.

Varsling af møde skal normalt ske med mindst 3 ugers varsel.

Forslag til emner til dagsorden sendes til formand eller næstformand senest 3 uger før mødet.

Emner og punkter til den fælles orientering skal fremgå af dagsordenen, og mødet startes med punkter til eventuelt.

Dagsorden og relevante bilag udsendes 2 uger før mødet, så alle har mulighed for at møde velforberedte op.

Formandens opgaver

Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab.

Referat godkendes af formand og næstformand inden udsendelse og godkendes endeligt af det samlede udvalg på det efterfølgende møde.

Underudvalg

Udførsel af de daglige sikkerheds- og sundhedsopgaver og koordinering af APV-undersøgelser uddelegeres til Arbejdsmiljøgruppen.

Formøder for medarbejderrepræsentanter

Formøder for medarbejderrepræsentanter kan afholdes efter fremsættelse af ønske herom.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet

Det daglige sikkerhedsarbejde er integreret i MED-udvalget. Sikkerhedsrepræsentant og arbejdsleder påtager sig det daglige sikkerheds- og sundhedsarbejde.
Arbejdsmiljøgruppen består af:

Maks. 4 lederrepræsentanter og maks. 4 medarbejderrepræsentanter. Lederkredsen udvælger repræsentanter fra:

  • Center for Undervisning og Læring
  • Center for Fritidsmiljøer og Demokrati
  • Center for Heltidsundervisning

Medarbejderne vælger repræsentanter for de samme grupper. De valgte repræsentanter er samtidig medlemmer af MED-udvalget.

Procedureretningslinjer

Der er aftalt følgende:

  • Budgettet for det kommende år drøftes på MED-udvalgsmødet i 4. kvartal.
  • Budgetstatus er løbende et punkt på alle MED-udvalgsmøder.
  • Større rationaliserings- og omstillingsprojekter, der påvirker grupper af medarbejderes ansættelses- og arbejdsforhold, drøftes i MED-udvalget med henblik på kvalificering af udmøntningen.
  • Personalepolitikken, herunder kompetenceudvikling, drøftes løbende på alle MED-udvalgsmøder. Det er formand og næstformand som vælger specifikke temaer til drøftelse.

Den eksterne information

MED-udvalgets arbejde formidles løbende som et element i 4 årlige nyhedsbreve fra Randers Ungdomsskole.