Tilgang og arbejdsmetode

Formålet med beskrivelsen af Center for Innovation og Kompetences (I&K) tilgang og arbejdsmetode er, at synliggøre og kvalitetssikre det arbejde som foretages i afdelingen.

I&K ønsker at være kendt for at levere kvalitet. I&K ønsker samtidig at synliggøre tilgangen og metoden, så det bliver tilgængeligt for andre, både internt i Randers Ungdomsskole og for andre interesserede. Beskrivelsen fungerer både som struktur og systematik for konstruktive dialoger mellem I&K og samarbejdspartnere.

Udbytte

I&K har forskellige gennemgående redskaber og perspektiver som har til formål at tilgangen og arbejdsmetoden lever op til formålet. Disse redskaber og perspektiver er derfor en grundlæggende del af alt arbejde som udføres i I&K. Det drejer sig om følgende:

 • 4MAT – den didaktiske tilgang. 4MAT sikrer at læring forankres og kvalitetssikrer samtidig ved at bringe perspektiver i spil, hvor der tages højde for læringsforankring, præferencer, struktur, mm. Ved at bruge 4MAT sikres et fælles afsæt, samt ens hed i produkter fra I&K.
 • Troværdighed, involvering og originalitet – Randers Ungdomsskoles værdier. Vi holder hvad vi lover, vi involverer gerne forskellige interessenter og vi vil gøre en forskel.
 • Brugerinvolvering og situationsfornemmelse – hvor deltagerne involveres i processen. Vi er af den overbevisning at deltagernes omstændigheder og kontekst er afgørende for et optimalt læringsudbytte og er derfor anerkendende i vores møde med mennesker.
 • Vi i er lyttende, spørgende, afklarende og tilpasningsvillige i vores tilgang.

Før

Formålet med processen før forløbet, er gennem dialog at afklare, forventningsafstemme og rammesætte den pågældende opgave.

Udbyttet af forløbet er følgende:

 • En afklaring af opgaven, evt. i form af en udarbejdet kontrakt.
 • Information til ungdomsskolen – ungdomsskolelederen og ungdomsskoleledelsen.
 • Opfølgning på erfaringer, informationer og argumentation. Således at vi i fællesskab tænker dybere over projektets kontekst.

Forløb

 • Rammesætning af møde.
 • Afklarende møde med samarbejdspartnere.
 • Oplæg til afklaring/kontrakt.
 • Godkendelse af afklaring/kontrakt fra ungdomsskoleleder og/eller udbyder.
 • Videreformidling af information.

Under

Formålet med processen under forløbet er at indfri og leve op til den udarbejdede afklaring/kontrakt.

Udbyttet af forløbet er følgende:

 • Konkret oplæg til forløb af proces/projekt.
 • Brugerinvolvering af involverede/deltagere. Deltagerne skal føle sig betydningsfulde i forløbet.
 • Informationsforpligtigelse overfor eventuel udbyder og deltager(e), såfremt kontrakten ikke indfries.
 • Opmærksomhed og overvejelser ift. at kombinere teori med praksis.

Indhold

Afklarende møde med involverede/deltagere for at skabe rapport og kende udgangspunktet. Dette gøres gennem nysgerrighed, samt en spørgende og undrende tilgang. Målet er at kende deltagernes ståsted ift. afklaringen/kontrakten.

Fagligt forløb gennem processtyring, fagligt indhold og/eller projektarbejde.

Ved processer: forankring af dagens indhold, herunder processen og deres læringsudbytte. (Hvad var det mest lærerige? Hvad var det mest motiverende? Hvornår vil du bruge det?)

Efter

Formålet med processen efter forløbet er afslutningen ift. deltagerne/produktet og udbyderen, hvor udbyttet forankres.

Udbyttet af forløbet er følgende:

 • De involveredes/deltagernes evaluering af forløbet.
 • Opsamlingen på forløbet og produktet, samt evt. overlevering af produktet, herunder forløb, evaluering og anbefalinger til udbyderen.
 • Intern opgørelse af forløbet, herunder timer, økonomi, effekt, transfer-værdi, forankring.

Indhold

Evaluering af forløbet med involverede/deltagere, herunder individuelt og i eventuelle gruppesammenhænge.

I&K udarbejder evaluerings- og dokumentationsmateriale i processammenhænge.

Overlevering til evt. udbyder. (Evt. opfølgning efter 6 mdr., med fokus på deltagernes egne mål. Hvordan ser situationen ud 6 mdr. efter? Nye behov?)