Det laver vi

Center for Innovation og Kompetence løfter innovationen og kompetenceudviklingen ved at fastholde og udvikle nye centrale produkter, projekter og processer.

Ungdomsskolecenter for Innovation og Kompetence udvikler nye centrale produkter, projekter og processer gennem et aktivt, involverende og udfordrende projekt- og procesmiljø, hvor vi i et forpligtende fællesskab med andre afdelinger og stabsfunktioner i Randers Ungdomsskole ser muligheder sammen.

Ungdomsskolecenter for Innovation og Kompetence fungerer som et innovativt, pædagogisk og didaktisk laboratorium, hvor der eksperimenteres med og igangsættes de nødvendige nye veje og metoder således at Randers Ungdomsskole optræder fremtidssikret som en dynamisk, handlekraftig, samarbejdsvillig og visionær organisation.

En vigtig opgave i Ungdomsskolecenter for Innovation og Kompetence er at opfange signaler fra lokale interessenter og omverdenen, da Randers Ungdomsskole som udgangspunkt skal være hurtig til at omstille sig og sætte nye interne og eksterne produkter, projekter og processer i gang for derved konstant at udvikle egen organisation.

Ungdomsskolecenter for Innovation og Kompetence tilbyder, understøtter og kvalitetssikre den tværgående opgaveløsning i et stærkt og forpligtende samarbejde med driftsafdelingerne i Randers Ungdomsskole.

I Ungdomsskolecentret for Innovation og Kompetence igangsættes og styres centrale pilot- og udviklingsprojekter ved i fællesskab at beskrive, iscenesætte, iværksætte og dernæst videregive til implementering i driftsafdelingerne under Randers Ungdomsskole.

Forudsætning for flere eller større centrale pilot- og udviklingsprojekter er, at der skal søges økonomiske ressourcer til at løfte opgaven. Dette gøres ved at udforme fondsansøgninger og søge økonomiske ressourcer gennem private og offentlige fonde.

En vigtig opgave i Center for Innovation og Kompetence er at skabe argumentation og dokumentation for vores ungdomsskolevirksomhed i Randers. Dette sikres gennem løbende effektmålinger, evalueringer, brugertilfredshedsundersøgelser, fokusgruppeinterview, overleveringer og umiddelbare refleksioner fra unge, medarbejdere og ledere.

Center for Innovation og Kompetence skal sikre de nødvendige fremtidige kvalifikationer og kompetencer for såvel unge som medarbejdere i Randers Ungdomsskole. Derfor tilbydes kurser, konferencer, inspirationsaftener/arrangementer, anden uddannelse for derigennem at sikre den faglige, personlige og sociale kompetenceudvikling.

Ungdomsskolecentrets tværfaglige opgaveløsning og udviklingsfokus varetages i flere situationer af en tværfagligt sammensat gruppe med forskellig uddannelsesbaggrund – så som akademikere, lærere, pædagoger, facilitatorer, instruktører samt andre ad-hoc tilknyttede projektmedarbejdere.

Center for Innovation og Kompetence, skal kendes og være respekteret, som det sted, der giver mening og merværdi for Randers Ungdomsskole. Et center med en høj og anderledes kvalitet som er kendetegnet ved en objektiv, udviklende og dialogbaseret tilgang som det vigtigste redskab i opgaveløsningen. Dette sikres ved at alle arbejdsopgaver bearbejdes ud fra en anerkendende, undersøgende og forberedende didaktisk tilgang gennem 4MAT-modellen. En arbejdsmodel, hvor der i den konkrete opgaveløsning spørges ind til hvorfor, hvad, hvordan og hvad nu hvis, der understøtter en opgaveløsning gennem observation, tænkning, planlægning og udførelse.